_ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Το Τεχνικό Γραφείο είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Γραφείων Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ με Αριθμό Μητρώου 10059 στις παρακάτω κατηγορίες μελετών :

 • 16 Μελετών Τοπογραφίας, τάξεως Γ΄ με δυναμικό 3 μονάδων.
 • 10 Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων, τάξεως Β΄ με δυναμικό 2 μονάδων.

 

Επίσης είναι καταχωρημένο στο μητρώο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, (Αρ. Μητρ. 57712).

Μελέτες Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε:

 • Σχεδιασμό και ανάπτυξη Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).
 • Μετρήσεις ακριβείας, βιομηχανικές εφαρμογές γεωδαισίας.
 • Δορυφορικές Εφαρμογές: GPS - Τηλεπισκόπηση - Χαρτογραφήσεις.
 • Ειδικές Φωτογραμμετρικές εφαρμογές: Αρχιτεκτονικές, Αρχαιολογικές, Βυθομετρήσεις.
 • Εφαρμογή κατασκευών.

 

 • Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε:
 • Μελέτες οδοποιίας.
 • Μελέτες σιδηροδρομικής.
 • Κυκλοφοριακές μελέτες.
 • Χωροταξικές, Ρυθμιστικές, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες.
  Οικονομικές και Οικονομοτεχνικές μελέτες.
  Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
  Στατικές Μελέτες.
  Μελέτες Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
  Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας.           
                                   

 

Δείτε αναλυτικά μελέτες & σχέδια:

Τοπογραφικές http://www.topographer.gr/greek_site/zoom_icon.gif / Συγκοινωνιακές http://www.topographer.gr/greek_site/zoom_icon.gif / Μητρώο Έργου http://www.topographer.gr/greek_site/zoom_icon.gif / Προμήθειες δημοσίου

 
     

 

 

 

Back to Top